Synthesis and anti-tumor activity of EF24 analogues as IKKß inhibitors.

Jin, Rong; Chen, Qiuxiang; Yao, Song; Bai, Encheng; Fu, Weitao; Wang, Ledan; Wang, Jiabing; Du, Xiaojing; Wei, Tao; Xu, Haineng; Jiang, Chengxi; Qiu, Peihong; Wu, Jianzhang; Li, Wulan; Liang, Guang.
Eur J Med Chem; 144: 218-228, 2018 Jan 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29351887