Preparation and evaluation of carfentanil nasal spray employing cyclodextrin inclusion technology.

Yang, Peng; Li, Ying; Li, Wanqing; Zhang, Hui; Gao, Jing; Sun, Jianxu; Yin, Xiaoxing; Zheng, Aiping.
Drug Dev Ind Pharm; 44(6): 953-960, 2018 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29360411