Celecoxib targets breast cancer stem cells by inhibiting the synthesis of prostaglandin E and down-regulating the Wnt pathway activity.

Huang, Chaolin; Chen, Yuanhong; Liu, Hang; Yang, Jing; Song, Xuejing; Zhao, Junping; He, Na; Zhou, Chengji J; Wang, Yongping; Huang, Changjiang; Dong, Qiaoxiang.
Oncotarget; 8(70): 115254-115269, 2017 Dec 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29383157