Seroepidemiology of enterovirus D68 infection in infants and children in Jiangsu, China.

Sun, Shi-Yang; Gao, Fan; Hu, Ya-Lin; Bian, Lian-Lian; Mao, Qun-Ying; Wu, Xing; Li, Jing-Xin; Zhu, Feng-Cai; Wang, Jian-Wei; Liang, Zheng-Lun.
J Infect; 76(6): 563-569, 2018 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29428227