Effect of retension sutures on abdominal pressure after abdominal surgery.

Tang, Hao; Liu, Dong; Qi, Hai-Feng; Liang, Ze-Ping; Zhang, Xiu-Zhu; Jiang, Dong-Po; Zhang, Lian-Yang.
Chin J Traumatol; 21(1): 20-26, 2018 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29429775