Protective role of ß-patchoulene from Pogostemon cablin against indomethacin-induced gastric ulcer in rats: Involvement of anti-inflammation and angiogenesis.

Wu, Jia-Zhen; Liu, Yu-Hong; Liang, Jia-Li; Huang, Qiong-Hui; Dou, Yao-Xing; Nie, Juan; Zhuo, Jian-Yi; Wu, Xue; Chen, Jian-Nan; Su, Zi-Ren; Wu, Qi-Duan.
Phytomedicine; 39: 111-118, 2018 Jan 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29433672