New MD2 inhibitors derived from curcumin with improved anti-inflammatory activity.

Zhang, Yali; Liu, Zhiguo; Wu, Jianzhang; Bai, Bin; Chen, Hongjin; Xiao, Zhongxiang; Chen, Lingfeng; Zhao, Yunjie; Lum, Hazel; Wang, Yi; Zhang, Hong; Liang, Guang.
Eur J Med Chem; 148: 291-305, 2018 Mar 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29466778