Anticancer effect of miR-96 inhibitor in bladder cancer cell lines.

Xu, Ting; Du, Xiao-Wen; Hu, Jun-Biao; Zhu, Yong-Feng; Wu, Hui-Ling; Dai, Guo-Ping; Shu, Yao-Min; Ouyang, Jun.
Oncol Lett; 15(3): 3814-3819, 2018 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29467898