Folic Acid Promotes Wound Healing in Diabetic Mice by Suppression of Oxidative Stress.

Zhao, Mei; Zhou, Jun; Chen, Yuan-Hua; Yuan, Li; Yuan, Man-Man; Zhang, Xin-Qiong; Hu, Yan; Yu, Huan.
J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo); 64(1): 26-33, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29491269