Bach2 regulates aberrant activation of B cell in systemic lupus erythematosus and can be negatively regulated by BCR-ABL/PI3K.

Zhu, Zhengwei; Yang, Chao; Wen, Leilei; Liu, Lu; Zuo, Xianbo; Zhou, Fusheng; Gao, Jinping; Zheng, Xiaodong; Shi, Yinjuan; Zhu, Caihong; Liang, Bo; Yin, Xianyong; Wang, Wenjun; Cheng, Hui; Shen, Songke; Tang, Xianfa; Tang, Huayang; Sun, Liangdan; Zhang, Anping; Yang, Sen; Cui, Yong; Zhang, Xuejun; Sheng, Yujun.
Exp Cell Res; 365(1): 138-144, 2018 Apr 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29501569