Co-injection of human adipose stromal cells and rhBMP-2/fibrin gel enhances tendon graft osteointegration in a rabbit anterior cruciate ligament-reconstruction model.

Chen, Ping; Ouyang, Jun; Xiao, Jiangwei; Han, Zhongyu; Yu, Qiang; Tian, Jing; Zhang, Li.
Am J Transl Res; 10(2): 535-544, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29511448