Vertical 1T-TaS Synthesis on Nanoporous Gold for High-Performance Electrocatalytic Applications.

Huan, Yahuan; Shi, Jianping; Zou, Xiaolong; Gong, Yue; Zhang, Zhepeng; Li, Minghua; Zhao, Liyun; Xu, Runzhang; Jiang, Shaolong; Zhou, Xiebo; Hong, Min; Xie, Chunyu; Li, He; Lang, Xingyou; Zhang, Qing; Gu, Lin; Yan, Xiaoqin; Zhang, Yanfeng.
Adv Mater; 30(15): e1705916, 2018 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29512246

Não foram localizados documentos relacionados