Immunohistochemical quantification of expression of a tight junction protein, claudin-7, in human lung cancer samples using digital image analysis method.

Lu, Zhe; Liu, Yi; Xu, Junfeng; Yin, Hongping; Yuan, Haiying; Gu, Jinjing; Chen, Yan-Hua; Shi, Liyun; Chen, Dan; Xie, Bin.
Comput Methods Programs Biomed; 155: 179-187, 2018 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29512497