Berberrubine attenuates mucosal lesions and inflammation in dextran sodium sulfate-induced colitis in mice.

Yu, Xiu-Ting; Xu, Yi-Fei; Huang, Yan-Feng; Qu, Chang; Xu, Lie-Qiang; Su, Zi-Ren; Zeng, Hui-Fang; Zheng, Lin; Yi, Tie-Gang; Li, Hui-Lin; Chen, Jian-Ping; Zhang, Xiao-Jun.
PLoS One; 13(3): e0194069, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29538417