Canagliflozin exerts anti-inflammatory effects by inhibiting intracellular glucose metabolism and promoting autophagy in immune cells.

Xu, Chenke; Wang, Wei; Zhong, Jin; Lei, Fan; Xu, Naihan; Zhang, Yaou; Xie, Weidong.
Biochem Pharmacol; 152: 45-59, 2018 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29551587

Não foram localizados documentos relacionados