Molecular Mapping of Fusarium Head Blight Resistance in the Spring Wheat Line ND2710.

Zhao, Mingxia; Wang, Guomei; Leng, Yueqiang; Wanjugi, Humphrey; Xi, Pinggen; Grosz, Michael D; Mergoum, Mohamed; Zhong, Shaobin.
Phytopathology; 108(8): 972-979, 2018 08.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29561710