PlMAPK10, a Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) in , Is Required for Mycelial Growth, Sporulation, Laccase Activity, and Plant Infection.

Jiang, Liqun; Situ, Junjian; Deng, Yi Zhen; Wan, Lang; Xu, Dandan; Chen, Yubin; Xi, Pinggen; Jiang, Zide.
Front Microbiol; 9: 426, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29568294