Polymer-Assisted Single Crystal Engineering of Organic Semiconductors To Alter Electron Transport.

Xu, Haixiao; Zhou, Yecheng; Zhang, Jing; Jin, Jianqun; Liu, Guangfeng; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Huang, Li; Xu, Wei; Zhu, Daoben; Huang, Wei; Zhang, Qichun.
ACS Appl Mater Interfaces; 10(14): 11837-11842, 2018 Apr 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29578675