Molecular mechanisms of Streptococcus pneumoniae-targeted autophagy via pneumolysin, Golgi-resident Rab41, and Nedd4-1-mediated K63-linked ubiquitination.

Ogawa, Michinaga; Matsuda, Ryuta; Takada, Naoki; Tomokiyo, Mikado; Yamamoto, Shouji; Shizukusihi, Sayaka; Yamaji, Toshiyuki; Yoshikawa, Yuko; Yoshida, Mitsutaka; Tanida, Isei; Koike, Masato; Murai, Miyo; Morita, Hidetoshi; Takeyama, Haruko; Ryo, Akihide; Guan, Jun-Lin; Yamamoto, Masahiro; Inoue, Jun-Ichiro; Yanagawa, Toru; Fukuda, Mitsunori; Kawabe, Hiroshi; Ohnishi, Makoto.
Cell Microbiol; 20(8): e12846, 2018 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29582580

Não foram localizados documentos relacionados