Solidification of Nanostructured Lipid Carriers Loaded Testosterone Undecanoate: In Vivo and In Vitro Study.

Hua, Yabing; Li, Wanqing; Cheng, Zhou; Zhao, Ziming; Yin, Xiaoxing; Li, Ying; Sun, Jianxu; Gao, Jing; Zhang, Hui; Zheng, Aiping.
Drug Res (Stuttg); 68(8): 457-464, 2018 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29589341