Highly sensitive detection of a small molecule by a paired labels recognition system based lateral flow assay.

Dou, Leina; Zhao, Bingxin; Bu, Tong; Zhang, Wentao; Huang, Qiong; Yan, Lingzhi; Huang, Lunjie; Wang, Yanru; Wang, Jianlong; Zhang, Daohong.
Anal Bioanal Chem; 410(13): 3161-3170, 2018 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29594429