miR-326 regulates HbF synthesis by targeting EKLF in human erythroid cells.

Li, Yihong; Liu, Dun; Zhang, Xinhua; Li, Zhiming; Ye, Yuhua; Liu, Qifa; Shen, Jie; Chen, Zhi; Huang, Huajie; Liang, Yunhao; Han, Xu; Liu, Jing; An, Xiuli; Mohandas, Narla; Xu, Xiangmin.
Exp Hematol; 63: 33-40.e2, 2018 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29601850