Gracilimonas amylolytica sp. nov., isolated from deep-sea sediment.

Wu, Yue-Hong; Yan, Jing; Fang, Chen; Huo, Ying-Yi; Ma, Wei-Lin; Zhang, De-Min; Wang, Chun-Sheng; Xu, Xue-Wei.
Int J Syst Evol Microbiol; 68(5): 1713-1718, 2018 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29611802