Chinese guidelines for treatment of adult primary immune thrombocytopenia.

Liu, Xin-Guang; Bai, Xiao-Chuan; Chen, Fang-Ping; Cheng, Yun-Feng; Dai, Ke-Sheng; Fang, Mei-Yun; Feng, Jian-Ming; Gong, Yu-Ping; Guo, Tao; Guo, Xin-Hong; Han, Yue; Hong, Luo-Jia; Hu, Yu; Hua, Bao-Lai; Huang, Rui-Bing; Li, Yan; Peng, Jun; Shu, Mi-Mi; Sun, Jing; Sun, Pei-Yan; Sun, Yu-Qian; Wang, Chun-Sen; Wang, Shu-Jie; Wang, Xiao-Min; Wu, Cong-Ming; Wu, Wen-Man; Yan, Zhen-Yu; Yang, Feng-E; Yang, Lin-Hua; Yang, Ren-Chi; Yang, Tong-Hua; Ye, Xu; Zhang, Guang-Sen; Zhang, Lei; Zheng, Chang-Cheng; Zhou, Hu; Zhou, Min; Zhou, Rong-Fu; Zhou, Ze-Ping; Zhu, Hong-Li; Zhu, Tie-Nan; Hou, Ming.
Int J Hematol; 107(6): 615-623, 2018 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29619624