Aberrant expression of LncRNA-MIR31HG regulates cell migration and proliferation by affecting miR-31 and miR-31* in Hirschsprung's disease.

Cai, Peng; Li, Hongxing; Huo, Weiwei; Zhu, Hairong; Xu, Chao; Zang, Rujin; Lv, Wei; Xia, Yankai; Tang, Weibing.
J Cell Biochem; 119(10): 8195-8203, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29626357