Protective roles and mechanisms of polysaccharides from Dendrobium officinal on natural aging-induced premature ovarian failure.

Wu, Ya-Yun; Liang, Chu-Yan; Liu, Ting-Ting; Liang, Ying-Min; Li, Shi-Jie; Lu, Ying-Yu; Liang, Jian; Yuan, Xin; Li, Chu-Jie; Hou, Shao-Zhen; Lai, Xiao-Ping.
Biomed Pharmacother; 101: 953-960, 2018 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29635905