Coordination ability determined transition metal ions substitution of Tb in Tb-Asp fluorescent nanocrystals and a facile ions-detection approach.

Duan, Jiazhi; Ma, Baojin; Liu, Feng; Zhang, Shan; Wang, Shicai; Kong, Ying; Du, Min; Han, Lin; Wang, Jianjun; Sang, Yuanhua; Liu, Hong.
Nanoscale; 10(16): 7526-7535, 2018 Apr 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29637947