Management of glycemic variation in diabetic patients receiving parenteral nutrition by continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy.

Li, Feng-Fei; Zhang, Wen-Li; Liu, Bing-Li; Zhang, Dan-Feng; Chen, Wei; Yuan, Li; Chen, Mao-Yuan; Zhai, Xiao-Fang; Wu, Jin-Dan; Su, Xiao-Fei; Ye, Lei; Cao, Hong-Yong; Ma, Jian-Hua.
Sci Rep; 8(1): 5888, 2018 Apr 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29651052

Não foram localizados documentos relacionados