A variant of GRK5 is associated with the therapeutic efficacy of repaglinide in Chinese Han patients with type 2 diabetes mellitus.

Shang, Zhenhai; Han, Feifei; Zhou, Xueyan; Bao, Zejun; Zhu, Jing; Wang, Tao; Lu, Qian; Du, Lei; Li, Wei; Lv, Dongmei; Yin, Xiaoxing.
Drug Dev Res; 79(3): 129-135, 2018 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29663513