Effect of antibiotic use for acute bronchiolitis on new-onset asthma in children.

Chen, I-Lun; Huang, Hsin-Chun; Chang, Yu-Han; Huang, Hsin-Yi; Yeh, Wei-Ju; Wu, Ting-Yi; Suen, Jau-Ling; Yang, San-Nan; Hung, Chih-Hsing.
Sci Rep; 8(1): 6090, 2018 Apr 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29666383