Protective effects of sarsasapogenin against early stage of diabetic nephropathy in rats.

Liu, Yao-Wu; Hao, Yun-Chao; Chen, Ya-Jing; Yin, Shen-Yuan; Zhang, Meng-Ya; Kong, Li; Wang, Tao-Yun.
Phytother Res; 32(8): 1574-1582, 2018 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29682805