Comparison of Totally 3-Dimensional Laparoscopic Pancreaticoduodenectomy and Open Pancreaticoduodenectomy.

Zhang, Hang; Guo, Xingjun; Xia, Jia; Zhu, Feng; Shen, Ming; Wang, Xin; Wang, Min; Qin, Renyi.
Pancreas; 47(5): 592-600, 2018 May/Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29683967