Dual-comb spectroscopy with a single free-running thulium-doped fiber laser.

Liao, Ruoyu; Song, Youjian; Liu, Wu; Shi, Haosen; Chai, Lu; Hu, Minglie.
Opt Express; 26(8): 11046-11054, 2018 Apr 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29716032