[Clinical and endoscopic efficacy of vedolizumab in patients with ulcerative colitis].

Varvarynets, Antonina V; Chopei, Ivan V; Chubirko, Kseniya I.
Wiad Lek; 71(2 pt 1): 346-349, 2018.
Artigo em Ucraniano | MEDLINE | ID: mdl-29729171