Effect of hyperlipidemia on the incidence of cardio-cerebrovascular events in patients with type 2 diabetes.

Fan, Dabei; Li, Li; Li, Zhizhen; Zhang, Ying; Ma, Xiaojun; Wu, Lina; Qin, Guijun.
Lipids Health Dis; 17(1): 102, 2018 May 08.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29739462