Highly sensitive furazolidone monitoring in milk by a signal amplified lateral flow assay based on magnetite nanoparticles labeled dual-probe.

Yan, Lingzhi; Dou, Leina; Bu, Tong; Huang, Qiong; Wang, Rong; Yang, Qingfeng; Huang, Lunjie; Wang, Jianlong; Zhang, Daohong.
Food Chem; 261: 131-138, 2018 Sep 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29739573