CavityPlus: a web server for protein cavity detection with pharmacophore modelling, allosteric site identification and covalent ligand binding ability prediction.

Xu, Youjun; Wang, Shiwei; Hu, Qiwan; Gao, Shuaishi; Ma, Xiaomin; Zhang, Weilin; Shen, Yihang; Chen, Fangjin; Lai, Luhua; Pei, Jianfeng.
Nucleic Acids Res; 46(W1): W374-W379, 2018 Jul 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29750256