An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier.

Huang, Qiong; Bu, Tong; Zhang, Wentao; Yan, Lingzhi; Zhang, Mengyue; Yang, Qingfeng; Huang, Lunjie; Yang, Baowei; Hu, Na; Suo, Yourui; Wang, Jianlong; Zhang, Daohong.
Food Chem; 262: 48-55, 2018 Oct 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29751920