Cardiac Structural Remodeling, Longitudinal Systolic Strain, and Torsional Mechanics in Lean and Nonlean Dysglycemic Chinese Adults.

Lin, Jiun-Lu; Sung, Kuo-Tzu; Su, Cheng-Huang; Chou, Tzu-Hsun; Lo, Chi-In; Tsai, Jui-Peng; Chang, Shun-Chuan; Lai, Yau-Huei; Hu, Kuang-Chun; Liu, Chia-Yuan; Yun, Chun-Ho; Hung, Chung-Lieh; Yeh, Hung-I; Lam, Carolyn S P.
Circ Cardiovasc Imaging; 11(5): e007047, 2018 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29752393