White matter microstructural alterations in clinically isolated syndrome and multiple sclerosis.

Huang, Jing; Liu, Yaou; Zhao, Tengda; Shu, Ni; Duan, Yunyun; Ren, Zhuoqiong; Sun, Zheng; Liu, Zheng; Chen, Hai; Dong, Huiqing; Li, Kuncheng.
J Clin Neurosci; 53: 27-33, 2018 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29754967