Ultrafast Zn Intercalation and Deintercalation in Vanadium Dioxide.

Ding, Junwei; Du, Zhiguo; Gu, Linqing; Li, Bin; Wang, Lizhen; Wang, Shiwen; Gong, Yongji; Yang, Shubin.
Adv Mater; 30(26): e1800762, 2018 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29761561