[Technical summary and modified instruments of free vascularized fibular grafting for osteonecrosis of femoral head].

Dong, Shuai; Cai, Xiyu; Zhu, Zhengwei.
Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi; 31(2): 129-133, 2017 Feb 01.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-29786240