Human iPSC-MSCs prevent steroid-resistant neutrophilic airway inflammation via modulating Th17 phenotypes.

Fang, Shu-Bin; Zhang, Hong-Yu; Jiang, Ai-Yun; Fan, Xing-Liang; Lin, Yong-Dong; Li, Cheng-Lin; Wang, Cong; Meng, Xiang-Ci; Fu, Qing-Ling.
Stem Cell Res Ther; 9(1): 147, 2018 May 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29793557