MicroRNA-21 Mediates the Protective Effects of Mesenchymal Stem Cells Derived from iPSCs to Human Bronchial Epithelial Cell Injury Under Hypoxia.

Li, Cheng-Lin; Xu, Zhi-Bin; Fan, Xing-Liang; Chen, He-Xin; Yu, Qiu-Ning; Fang, Shu-Bin; Wang, Shu-Yue; Lin, Yong-Dong; Fu, Qing-Ling.
Cell Transplant; 27(3): 571-583, 2018 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29806480