SIRT4 is essential for metabolic control and meiotic structure during mouse oocyte maturation.

Zeng, Juan; Jiang, Manxi; Wu, Xinghan; Diao, Feiyang; Qiu, Danhong; Hou, Xiaojing; Wang, Haichao; Li, Ling; Li, Chunling; Ge, Juan; Liu, Jiayin; Ou, Xianghong; Wang, Qiang.
Aging Cell; : e12789, 2018 May 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29845740