Fluorescent Probes for Detection of Protein: From Bench to Bed.

Xiong, Jing; Cao, Xiaozheng; Yang, Shuqi; Mo, Zhaohui; Wang, Wei; Zeng, Wenbin.
Protein Pept Lett; 25(6): 548-559, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29848256