Immunomodulatory Therapies for Renal Cell Carcinoma.

Liu, Min; Wu, Huizi; Shangguan, Dangang; Jiang, Yueping; Li, Xiangping; Liu, Shao; Zhou, Boting; Yin, Tao; Gong, Zhicheng.
Protein Pept Lett; 25(6): 534-547, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29848257