Therapeutic Drug Monitoring of Targeted Therapy in Metastatic Renal Cell Carcinoma.

Liao, Dehua; Shangguan, Dangang; Yao, Dunwu; Zhu, Qing; Cao, Lizhi; Long, Minghui; Wu, Yi; Xiang, Daxiong; Yang, Nong.
Protein Pept Lett; 25(6): 528-533, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29848258