DNA Checkpoint and Repair Factors Are Nuclear Sensors for Intracellular Organelle Stresses-Inflammations and Cancers Can Have High Genomic Risks.

Zeng, Huihong; Nanayakkara, Gayani K; Shao, Ying; Fu, Hangfei; Sun, Yu; Cueto, Ramon; Yang, William Y; Yang, Qian; Sheng, Haitao; Wu, Na; Wang, Luqiao; Yang, Wuping; Chen, Hongping; Shao, Lijian; Sun, Jianxin; Qin, Xuebin; Park, Joon Y; Drosatos, Konstantinos; Choi, Eric T; Zhu, Qingxian; Wang, Hong; Yang, Xiaofeng.
Front Physiol; 9: 516, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29867559

Não foram localizados documentos relacionados