Changes in the quality of medicines during storage under LED lighting and consideration of countermeasures.

Yamashita, Shuuji; Iguchi, Kazuhiro; Noguchi, Yoshihiro; Sakai, Chihiro; Yokoyama, Satoshi; Ino, Yoko; Hayashi, Hideki; Teramachi, Hitomi; Sako, Magoichi; Sugiyama, Tadashi.
J Pharm Health Care Sci; 4: 12, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29881633